Piirin säännöt

Voimassaolevat säännöt: 18.02.2021 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Lions-piiri 107-I ry, josta käytetään näissä säännöissä nimeä piiri. Piirin kotipaikka on Oulu. 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot 

Lions-piiri 107-I ry on osa The International Association of Lions Clubs -järjestön ja Suomen Lions-liitto ry:n organisaatioita. The International Association of Lions Clubs -järjestöä kutsutaan näissä säännöissä järjestöksi ja Suomen Lions-liitto ry:tä liitoksi, joka on järjestön moninkertaispiiri (Multiple Dis-trict) 107. Lionsklubit, joita näissä säännöissä kutsutaan klubiksi, ovat järjestön rekisteröimiä oikeustoimikelpoisia yhdistyksiä. Lions-piiri 107-I ry on järjestön ja liiton määrittämän toimintaalueensa klubien keskuselin. Piirin toiminta-alue on järjestön muodostama liiton osapiiri, jonka rajat on määritelty liiton määrittelemän piirijaon mukaisesti. Piiri on jaettu järjestön sääntöjen mukaisesti alueisiin ja lohkoihin virkailijoineen. Piirin tarkoituksena on toimia alueensa klubien yhdyssiteenä ja neuvovana keskuselimenä sekä tukea ja ohjata niiden toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri: - Tukee ja ohjaa jäsenklubiensa toimintaa. - Hankkii ja levittää alan tietoutta sekä järjestää valmennusta ja opastusta klubien virkailijoille, uusille klubien jäsenille (lioneille) ja muille jäsenille sekä puolisoille. - Järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia. - Voi julkaista piirilehteä ja ylläpitää omaa verkkosivustoa sekä toimia sosiaalisessa mediassa. Piiri ja sen jäsenklubit ovat voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhdistyksiä. 

3 § Jäsenyys 

Piirin jäseniä ovat kaikki piirihallituksen hyväksymät piirin alueella toimivat järjestön rekisteröimät perustamiskirjan omaavat oikeustoimikelpoiset klubit, jotka suorittavat järjestön, liiton ja piirin määräämät liittymis- ja jäsenmaksut. Klubit ovat velvollisia noudattamaan järjestön, liiton ja piirin sääntöjä sekä piirin kokouksessa tehtyjä päätöksiä. Piirihallituksen kokouksessa todetaan piirin alueelle perustetut uudet klubit ja niiden ottaminen piirin jäseniksi sekä piirin alueella lakanneet klubit. Samoin todetaan mahdolliset klubien yhdistymiset.

Sivu: 2(7) 

4 § Virkailijat 

Piirin virkailijoita ovat piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri, alueiden puheenjohtajat (jos virkaa käytetään piirikuvernöörin toimikauden aikana), lohkojen puheenjohtajat, piirisihteeri ja rahastonhoitaja tai piirisihteeri/rahastonhoitaja. Jokaisen virkailijan tulee kuulua johonkin hyvässä asemassa olevaan klubiin, hyvässä asemassa olevana jäsenenä. Hyvässä asemassa oleva klubi ja jäsen on määriteltyjärjestön ja liiton säännöissä/ohjesäännöissä.

 5 § Piirihallitus 

Piirihallitukseen kuuluu äänivaltaisina jäseninä piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri, piirisihteeri, rahastonhoitaja tai piirisihteeri/rahastonhoitaja, piirin jäsentyöryhmän koordinaattori, piirin johtajakoulutusryhmän koordinaattori, piirin palveluryhmän koordinaattori, piirin LCIFkoordinaattori, viestintätoimikunnan puheenjohtaja ja 1-20 muuta jäsentä sisältäen alueiden puheenjohtajat, jos virkaa käytetään piirikuvernöörin toimikaudella, ja lohkojen puheenjohtajat. Piirihallituksen kokouksiin voi osallistua asiantuntijajäseniä ja toimikuntien puheenjohtajia, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus Piirihallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. Piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen äänivaltaisista jäsenistä ja piirikuvernööri tai jompikumpi varapiirikuvernööreistä on läsnä. Kansainvälisen valtuutuksensa piirikuvernööri saa vuosittaisessa järjestön maailmankokouksessa. Kaikilla hyvässä asemassa olevilla entisillä piirikuvernööreillä, jotka ovat jäseninä piirin klubeissa, on kansainvälisten sääntöjen mukaisesti läsnäolo- ja puheoikeus piirihallituksen kokouksissa. Piirihallituksen toimikausi on 1.7 - 30.6. (lionstoimintavuosi). 

6 § Piirihallituksen kokoontuminen 

Piirihallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessaan estyneenä varapiirikuvernöörin kutsusta vähintään neljä kertaa toimikaudessa (elo-syyskuussa, marraskuussa, tammihelmikuussa ja maalis-huhtikuussa). Kokouskutsu toimitetaan piirihallituksen jäsenille ja läsnäolo-oikeutetuille kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää piirikuvernööri tai hänen estyneenä ollessaan 1. tai 2. varapiirikuvernööri. Kokouksen kutsu on lähetettävä sähköpostitse tai tekstiviestillä vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. 

Sivu: 3(7) 

Piirihallituksen kokoukseen ja ylimääräiseen piirihallituksen kokoukseen voi osallistua piirikuvernöörin niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai se voidaan järjestää piirikuvernöörin päätöksellä pelkästään tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisesta tai kokouksen järjestämisestä etäyhteydellä on kokouskutsussa mainittava. 

7 § Erottaminen 

Piirikuvernööri voidaan erottaa virasta kansainvälisen hallituksen 2/3 ääntenenemmistöllä Kansainvälisen ohjesäännön Luvun V, Artiklan IX mukaisesti, jonka piirikokous tai piirin ylimääräinen kokous vahvistaa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. Piirihallituksen jäsenet lukuun ottamatta piirikuvernööriä voidaan erottaa virasta piirikokouksen tai piirin ylimääräisen kokouksen päätöksellä, jos erottamista kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä. 

8 § Piirin vuosikokous (piirikokous)

Piirin vuosikokous eli piirikokous pidetään huhti-toukokuussa kuitenkin ennen liiton vuosikokousta ja sen tulee olla päättynyt vähintään 30 päivää ennen järjestön kansainvälistä vuosikokousta. Kokouskutsu ja asialista lähetetään piirin klubeille piirikuvernöörin kirjeellä tai sähköpostilla viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Piirikuvernöörin ollessa estyneenä kutsun lähettää varapiirikuvernööri. Piirikokouksen päivämäärän, ajan ja paikan vahvistaa piirikuvernööri. Piirikokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Päätöksen etäosallistumisesta tekee piirihallitus. Etäosallistumisesta on kokouskutsussa mainittava. Klubin on ilmoitettava piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaansa tai asiansa, jonka se haluaa käsiteltäväksi piirikokouksessa kirjallisesti toimivaltaiselle piirikuvernöörille viimeistään tammikuun 15. päivänä. Ehdokkaiden on täytettävä järjestön ja liiton sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaiset vaatimukset. Piirihallitus käsittelee edellä mainitut asiat tammihelmikuun piirihallituksen kokouksessa. Jos piirikuvernöörin tai varapiirikuvernöörin virka tulee avoimeksi, valitaan uusi piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri jäljellä olevaksi kaudeksi järjestön ja liiton sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaisesti. 

9 § Äänimäärät piirikokouksessa 

Jokainen perustamiskirjan saanut klubi, joka on suorittanut maksunsa järjestölle, liitolle ja piirille saa valtuuttaa piirikokoukseen yhden (1) valitsijahenkilön jokaista täyttä kymmentä (10) jäsentä kohden ja mikäli jäsenmäärä ylittää vähintään viidellä täyden 

Sivu: 4(7) 

kymmenluvun, vielä valtuuttaa yhden (1) valitsijahenkilön. Edellä mainittu jäsenmäärä määräytyy piirikokousta edeltävän maaliskuun ensimmäisenä päivänä jäsenrekisterissä olevan jäsenmäärän mukaan, jolloin jäsenmäärään lasketaan vain ne jäsenet, jotka ovat olleet klubin jäseniä kyseisenä päivänä vähintään vuoden ja yhden päivän. Joka tapauksessa klubi saa valtuuttaa vähintään yhden (1) valitsijahenkilön. Jokaisella hyvässä asemassa olevalla klubilla, joka on perustettu vuosikokousta edeltävän vuoden maaliskuun 1. päivän jälkeen ja joka on merkitty jäsenrekisteriin viimeistään vuosikokousvuoden maaliskuun 1. päivään mennessä, on oikeus valtuuttaa yksi (1) valitsijahenkilö. Jokainen läsnä oleva valitsijahenkilö saa äänestää vain yhdellä (1) äänellä jokaisesta täytettävästä virasta ja asiasta, josta piirikokous päättää. Ellei toisin ole määrätty, päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tasatuloksen sattuessa vaaleissa ratkaisee arpa, muutoin tulee valituksi se esitys, jota puheenjohtaja on kannattanut. Jokaisen valitsijahenkilön tulee kuulua johonkin hyvässä asemassa olevaan klubiin piirissä, hyvässä asemassa olevana jäsenenä. Klubi saavuttaa hyvän aseman suorittamalla velkana olevat maksunsa järjestölle, liitolle ja piirille. Hyvä asema on saavutettava ennen kuin valtakirjojen tarkastus po. kokousta koskevien sääntöjen mukaan päättyy. Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja hyvässä asemassa olevalle nykyiselle tai entiselle piirikuvernöörille valtuutus osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä vuosikokouksiin. Heitä ei lasketa klubinsa edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa. 

10 § Päätösvaltaisuus 

Piirikokouksen päätösvaltaisuus voidaan todeta, kun kokous on oikein koolle kutsuttu ja kun piirikokouksen puheenjohtajana toimiva piirikuvernööri tai 1. tai 2. varapiirikuvernööri on läsnä ja kokousvirkailijat saadaan valittua läsnäolijoiden keskuudesta. Piirikokouksen puheenjohtajana voi toimia myös piirikokouksen valitsema henkilö. Piirikokouksen sihteerinä toimii piirisihteeri tai hänen ollessaan estyneenä kokouksen valitsema sihteeri.

 11 § Ylimääräinen piirikokous 

Piirihallituksen äänivaltaisista jäsenistä kahden kolmasosan (2/3) vaatimuksesta voidaan kutsua koolle ylimääräinen piirikokous aikana ja paikassa, jonka piirihallitus katsoo sopivaksi. Ylimääräinen piirikokous pidetään, milloin piirikokous itse niin päättää tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) piirin klubeista sitä piirihallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ylimääräistä piirikokousta on asianmukaisesti pyydetty. 

Sivu: 5(7)

Piirihallituksen sihteerin tulee ilmoittaa piirin klubeille ylimääräisestä kokouksesta, sen ajankohdasta ja paikasta sekä tarkoituksesta vähintään 30 päivää ennen kyseisen kokouksen alkua. Ylimääräiseen piirikokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Päätöksen etäosallistumisesta tekee piirihallitus. Etäosallistumisesta on kokouskutsussa mainittava. 

12 § Piirin vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Esitellään edellisen piirikuvernöörin ja piirihallituksen kertomus sen toimintakaudelta. 

2. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus edelliseltä toimintakaudelta. 

3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään edellisen piirikuvernöörin ja edellisen piirihallituksen vastuuvapaudesta. 

4. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksusta, liittymismaksusta ja mahdollisista muista maksuista. 

5. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

 6. Valitaan piirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi. 

7. Valitaan 1. varapiirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi. 

8. Valitaan 2. varapiirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi. 

9. Valitaan kuluvan toimintakauden 1. varapiirikuvernöörin esityksestä piirihallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi. 

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintakaudeksi. 

11. Valitaan tarvittaessa piirin ehdokas liiton ehdokkaaksi järjestön kansainväliseen hallitukseen. 

12. Valitaan tarvittaessa piirin edustajat lionstoimintaa lähellä oleviin yhteisöihin. 

13. Käsitellään piirin klubien ja piirihallituksen aloitteet ja piirihallituksen niistä antamat lausunnot. 

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Piirikokouksen hyväksytty pöytäkirja lähetetään 30 päivän kuluessa kokouksesta jokaiselle jäsenklubille kirjeellä tai sähköpostilla. Pöytäkirja voidaan hyväksyä myös sähköisesti. 

13 § Nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeus

 Piirin nimen on oikeutettu kirjoittamaan piirikuvernööri yksin tai varapiirikuvernööri yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka hallituksen määräämän muun henkilön kanssa. Piirin tilinkäyttöoikeudet myönnetään piirikuvernöörille ja piirin rahastonhoitajalle sekä laajat käyttöoikeudet piirin rahastonhoitajalle. Kansainvälisen LCIF-tilin tilinkäyttöoikeudet ovat piirikuvernöörillä ja piirin LCIF-koordinaattorilla, jos tili on käytössä. 

14 § Piiriraha 

Liitto maksaa piirille piirirahaa liiton piirirahaohjeen mukaisesti, 

Sivu: 6(7) 

minkä käytöstä tehdään liitolle erillinen selvitys. Mahdollinen piirille syntynyt säästö siirretään piirin tulevan toimintakauden varainkäyttöön ja sen tulee ilmetä po. toimintakauden tilinpäätöksessä. 

15 § Varainkeräykset, rahastot ja lahjoitukset ja elinkeinotoiminta

 Piirihallitus tekee päätöksen mahdollisista varainkeräyksistä piirin toiminnan rahoittamiseksi piirin alueella. Piirillä voi olla myös omatoimista vastikkeellista varainhankintaa. Liiton, piirin ja klubin toimenpitein tai määrättyä tarkoitusta varten kerätyistä varoista ei saa suorittaa muita kuin kyseisestä keräyksestä aiheutuneita kuluja. Piiri voi muodostaa rahastoja toimintansa tukemiseen ja ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Piiri voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy liiton, piirin, klubien ja järjestön säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen tai liittyy tarkoituksen toteuttamisen rahoittamiseen. 

16 § Toiminta- ja tilikausi

 Piirin toiminta- ja tilikausi alkaa 1. heinäkuuta ja päättyy seuraavan kesäkuun 30. päivään. 

17 § Toiminnantarkastus 

Tilinpäätöksen allekirjoittaa piirihallitus. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja ne on palautettava piirihallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen piirihallituksen tammi-helmikuun kokousta. Toiminnantarkastus tehdään noudattaen voimassa olevia Suomen yhdistyslakia, tilintarkastuslakia ja kirjanpitolakia. 

18 §Piirin purkautuminen ja lakkauttaminen 

Päätös piirin purkamisesta tehdään piirikokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Piirin purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat ja omaisuus käytetään piirin alueella lionstoimintaan. 

19 § Sääntömuutos 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirikokouksen päätöksellä, jos esitys on saanut vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatuksen annetuista äänistä. 

20 § Sääntömuutosesitys 

Sääntömuutosesitykset lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla piirin jäsenklubeille sekä entisille piirikuvernööreille vähintään Sivu: 7(7) kolmekymmentä (30) päivää ennen piirikokousta, jossa näistä muutoksista tullaan päättämään. 

21 § Voimaantulo 

Sääntömuutos astuu voimaan sen jälkeen, kun yhdistysrekisteri on sen hyväksynyt ja rekisteröinyt. 

22 § Muut säännöt ja määräykset 

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan ensisijaisesti voimassa olevia Suomen yhdistyslain määräyksiä, toissijaisesti järjestön sääntöjä ja ohjesääntöjä ja tämän jälkeen liiton sääntöjä ja ohjesääntöjä.